Předmanželská smlouva

Existují její zastánci i odpůrci. Každopádně v dnešní době už není ničím neobvyklým. Jak taková předmanželská smlouva vypadá? Jaké jsou její náležitosti? Připravili jsme pro Vás vzor ke stažení. Ten byl platný do konce roku 2013 a nyní pro vás může být spíše inspirací.

Od roku 2014 však se začátkem platnosti nového občanského zákoníku vzešly v platnost i nové paragrafy, jejichž znění zní takto:

 

Smluvený režim

§ 716

(1) Snoubenci a manželé si mohou ujednat manželský majetkový režim odlišný od zákonného režimu. Ujednají-li si smluvený režim manželé, upraví zpravidla své povinnosti a práva týkající se již existujícího společného jmění. Ujedná-li se pro smluvený režim zpětný účinek, nepřihlíží se k tomu.

(2) Smlouva o manželském majetkovém režimu vyžaduje formu veřejné listiny.

Tohle je tzv. předmanželská smlouva. Nemá zpětnou platnost, je proto lépe
 ji uzavřít před uzavřením manželství. Je možné ji i časem změnit (§ 717),
ale ne zpětně.

§ 717

(1) Smluvený režim může spočívat v režimu oddělených jmění, v režimu vyhrazujícím vznik společného jmění ke dni zániku manželství, jakož i v režimu rozšíření nebo zúžení rozsahu společného jmění v zákonném režimu. Ustanovení o režimu oddělených jmění se použijí obdobně v režimu vyhrazujícím vznik společného jmění ke dni zániku manželství.

(2) Smluvený režim lze změnit dohodou manželů nebo rozhodnutím soudu; taková změna vyžaduje dohodu manželů nebo rozhodnutí soudu o součástech společného jmění v dosavadním režimu.


§ 718

(1) Smlouva může obsahovat jakékoli ujednání a týkat se jakékoli věci, ledaže to zákon zakazuje; může se týkat zejména rozsahu, obsahu, doby vzniku zákonného nebo jiného režimu společného jmění, jednotlivých věcí i jejich souborů. Smlouvou lze změnit zařazení již existujících i upravit zařazení budoucích součástí jmění rozdílně od zákonného režimu.

(2) Smlouvou lze rovněž uspořádat majetkové poměry pro případ zániku manželství; jedná-li se o uspořádání pro případ zániku manželství smrtí, považuje se v této části smlouva za smlouvu dědickou, má-li její náležitosti.

(3) Smlouvou nelze vyloučit ani změnit ustanovení o obvyklém vybavení rodinné domácnosti, ledaže jeden z manželů opustil trvale domácnost a odmítá se vrátit.

Smlouvou se dá upravit vlastnictví věcí, nebo třeba nájemního vztahu,
může upravovat uspořádání při případném rozvodu nebo úmrtí.

§ 719

(1) Smlouva o manželském majetkovém režimu nesmí svými důsledky vyloučit schopnost manžela zabezpečovat rodinu.

(2) Smlouva o manželském majetkovém režimu se nesmí svým obsahem nebo účelem dotknout práv třetí osoby, ledaže by se smlouvou souhlasila; tato smlouva uzavřená bez souhlasu třetí osoby nemá vůči ní právní účinky.

Tady pozor. Třetí osobou se rozumí např. věřitel, který při vymáhání dluhů 
nebere ohled na to, zda bylo smlouvou SJM zrušeno či zúženo. Exekutor 
postihuje veškerý majetek dlužníka i celé SJM podle zákonného režimu, 
bez ohledu na nějaké smlouvy a dohody (předpokládá totiž souhlas druhého manžela).
 Může tak postihnout i majetek a výdělky obou manželů. Pokud se dozvíte o 
dluhu který manžel udělal během manželství, i když ho zatím nikdo nevymáhá, 
je potřeba běžet za věřitelem a nahlásit mu, že jste dosud o dluhu druhého manžela
 nevěděli a nemáte s ním nic společného. Potom může být SJM postiženo jen do 
toho dílu, který by dlužícímu manželu náležel při vypořádání SJM. 

 

§ 720

(1) Smlouva snoubenců o manželském majetkovém režimu nabývá účinnosti uzavřením manželství. Týká-li se smlouva již existující věci zapsané do veřejného seznamu, lze provést do tohoto seznamu zápis změny až po uzavření manželství.

(2) Týká-li se smlouva manželů o manželském majetkovém režimu již existující věci zapsané do veřejného seznamu, nabývá smlouva v této části účinky vůči třetím osobám zápisem do tohoto seznamu, ledaže tento zákon stanoví jinak.

§ 721

(1) Smlouva o manželském majetkovém režimu se zapíše do veřejného seznamu, je-li to v ní ujednáno; jinak na žádost obou manželů. Do seznamu se zapíše vše, co mění zákonný majetkový režim manželů.

(2) Zápis provede bez zbytečného odkladu ten, kdo smlouvu sepsal, a není-li to možné, ten, kdo seznam vede.

Jedná se o ochranu třetích osob. Aby byla smlouva platná i ve vztahu
k třetím osobám, musí být součástí veřejného seznamu.

 

Správa ve smluveném režimu

§ 722

(1) Snoubenci i manželé mohou uzavřít smlouvu o správě toho, co je součástí společného jmění, která se odchyluje od ustanovení § 713 a 714; ustanovení § 719 a 720 platí i pro tuto smlouvu.

(2) Smlouva podle odstavce 1 obsahuje ujednání o tom, který manžel bude spravovat společné jmění nebo jeho součást a jakým způsobem.

Obsahem předmanželské smlouvy může být i to, kdo a jak bude 
oprávněn s jakým majetkem nakládat, že např. jeden z manželů 
spravuje sám celé jmění, i cokoliv jiného. Případný věřitel však 
na to nebude brát ohled.

§ 723

(1) Manžel, který spravuje společné jmění, právně jedná v záležitostech týkajících se společného jmění samostatně, a to i v soudním nebo jiném řízení, ledaže je dále stanoveno jinak.

(2) Manžel, který spravuje všechno společné jmění, může právně jednat jen se souhlasem druhého manžela

a) při nakládání se společným jměním jako celkem,

b) při nakládání s obydlím, v němž je rodinná domácnost manželů, je-li toto obydlí součástí společného jmění, nebo které je obydlím jednoho z nich, anebo obydlím nezletilého dítěte, které nenabylo plné svéprávnosti a o něž manželé pečují, jakož i při ujednání trvalého zatížení nemovité věci, která je součástí společného jmění.

(3) Ustanovení § 714 odst. 2 platí obdobně.

V záležitostech uvedených v odstavcích a) a b) nemůže manžel 
nikdy jednat sám, vždy potřebuje souhlas druhého. Když ho nemá, 
může se druhý domáhat neplatnosti. Pokud druhý manžel nedá souhlas,
rozhodne na návrh prvního soud.

Hodně štěstí do manželství Vám přeje Vaše svatební agentka - Jana Hanzelková Kubáčová